วันที่  22  เมษายน  2560  นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง  ปฏิบัติหน้าที่ 
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  ประชุมคณะกรรมการคุมสอบและตรวจเยี่ยม
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
ปี พ.ศ.2560   ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง มีผู้มาเข้าสอบ
ทั้งสิ้นจำนวน  768  คน  ขาดสอบ  29  คน  การดำเนินการสอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

      วันที่ 20 เมษายน 2560  การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 3/2560 โดย นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธาน 
ณ  ห้องประชุมป่าโมก  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2

             วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 8/2559 มีคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.1440/2559 ร่วมประชุม ได้แก่ นายปัญญา งานเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางระพีร์ ปิยจันทร์ ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง ชั้น 2
         วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางอรสา ภาววิมล ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2

     วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วย นางวัลลีย์ ศรีรัตน์
รองศึกษาธิการภาค 2 และคณะ ได้มาติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เยี่ยมชมฐานกิจกรรม 4 H (Head ,Heart,Health,Hand) ณ โรงเรียนวัดถนน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

 วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. นายสุดใจ มอญรัต
ผอ.สพป.อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมอ่างทอง สพป.อ่างทอง
  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.  นายสุดใจ  มอญรัต 
ผอ.สพป.อ่างทอง  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  ร่วมประชุม
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับการบรรจุ  การแต่งตั้ง
และการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/255  
ณ  ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง 

 การประชุมผ่านระบบ VDO Confornce และการถ่ายทอดสดรายการ
    "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันที่ 13 พ.ค.2559 ณ ห้องสังเวียนพัฒนา
     โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง
    การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (กศจ.)
    ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมสานฝัน  สพป.อ่างทอง