คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (กศจ.)


นายวีร์รวุทธิ์   ปุตระเศรณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ประธานกรรมการ

 

 

ดร.อรสา  ภาววิมล
ศึกษาธิการภาค 2
รองประธานกรรมการ

  นายสมหมาย  เก่งการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

นายไพบูลย์  เพ็ชรหงษ์
ผู้แทน
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรีนทร์วัฒนา
คณะกรรมการอุดมศึกษา

  นางสาวนาถนภา   ศุกระรุจิ
ผู้แทน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
  นายอารักษ์  อินทร์พยุง
ผู้อำนวยการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผู้แทน
สำนักงานคณะกรรมกาส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

 

นายนิรัช  สามัคคี
ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดอ่างทอง
ผู้แทน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง

 

นายสิโรตน์  มียศ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
กรรมการ

 

 

นางนิษฐา  แววศรี
ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
กรรมการ

 

 

นางมยุรี  ดิฐภักดีชล
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กรรมการ

 

นายเรืองชัย  ลิ้มบูรณพันธ์
ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง
กรรมการ

 

นายสมศักดิ์  วงค์คำ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
กรรมการ

 

 

นางจุรีพร  ขันตี
วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
กรรมการ

 

นายเอนก  สีเขียวสด
ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น
กรรมการ

 

นายสุรินทร์  นิลเลิศ
ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น
กรรมการ

   

นางสาวทองระย้า  นัยชิด
ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น
กรรมการ

 

นางรพีร์  ปิยจันทร์
ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น
กรรมการ

 

รองศาสตราจารย์อดุลย์  ตันประยูร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในท้องถิ่น

   

นายปัญญา  งานเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในท้องถิ่น

 

นายปราโมทย์  แก้วสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในท้องถิ่น

 

นายสุดใจ  มอญรัต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092