สรุปจำนวนผู้สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

วันที่/เดือน/ปี

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
รวม
หมายเหตุ

22 พ.ย.60

11 19 28 8 19 85  

23 พ.ย.60

7 4 6 10 13 40  

24 พ.ย.60

8 5 11 11 21 56  

25 พ.ย.60

19 31 45 27 37 159  

26 พ.ย.60

14 18 15 14 15 76  

27 พ.ย.60

5 10 13 12 17 57  

28 พ.ย.60

8 13 15 6 10 52  

รวม

72 100 133 88 132 525