สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560
กศจ.อ่างทอง

วันที่/เดือน/ปี

ไทย

อังกฤษ
จีน
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
สังคม
พลศึกษา
นาฏศิลป์
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
เกษตร
คหกรรม
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
วัดและประเมินผลฯ
บรรณารักษ์
สถาปัตยกรรม
รวม

22 ก.พ.60

      1   1   2   1     2         7

23 ก.พ.60

1 2   1   2 1 1         1         9

24 ก.พ.60

1 1   2   2                 1     7

25 ก.พ.60

  3   2   3 2   1     1 1     1   14

26 ก.พ.60

    2 1 1     1   1       1   2   9

27 ก.พ.60

1     3 1 4             1 1       11

28 ก.พ.60

  2   1 1   2 1 1 3 1   2     1 1  

รวม

3 8 2 11 3 12 5 5 2 5 1 1 7 2 1 4 1 73