อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

 

 
นายปัญญา งานเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

 

 

นายมะยม  โพธิสุวรรณ
ผู้แทน ก.ค.ศ.
 
 

นายเสนาะ  หิรัญอ่อน
ผู้แทนคุรุสภา

 

 

นายเอนก  ทรัพย์มาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
 
 

นายประจวบ  กำลังเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารบุคคล

 

 

นายเสริมศักดิ์  นาคะปักษิณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง
 
 

นายฉลอง  อำพันเรือง
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

นายวิศิษฐ์  เจริญสันต์
ผู้แทนข้าราชการครู

 
 

นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 

 

นายสุดใจ  มอญรัต
อนุกรรมการและเลขานุการ