!!!สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ::::: ยินดีต้อนรับ !!!!!!!!

     
                         
      ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง     
        ชื่อ สกุล    ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

        วัน -  เดือน – ปีเกิด    23  ตุลาคม  2502
        สถานที่เกิด  : 43 หมู่ 1  ตำบลจระเข้ร้อง อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง 14140
        สถานภาพ : สมรสกับนายสมมารถ  จุ้ยทอง    ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่
                          การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
                        :  บุตร 2 คน คือ นางสาวสาวิตรี  จุ้ยทอง  ปี 2549   สำเร็จปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                           มหิดล ปี 2551 สำเร็จตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน  มหาวิทยาลัยบูรพา
                           จังหวัดชลบุรี และปี 2554   สำเร็จปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาวิชา การวัดผลการศึกษา
                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปัจจุบันรับราชการครู โรงเรียนบางมดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่
                           การศึกษามัธยมศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 1 และนาย ส.สยมภู   จุ้ยทอง   กำลังเข้าศึกษาใน
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา

        ประวัติการศึกษา
                 ปริญญาตรี : วิชาเอก คณิตศาสตร์   วิชาโท การบริหารการศึกษา  จาก มศว.บางแสน  จังหวัดชลบุรี
                 ปริญญาโท : สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
                                  จังหวัดปทุมธานี
                 ปริญญาเอก : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี
     
        ประวัติการรับราชการ
                พ.ศ. 2526    เริ่มรับราชการ  ตำแหน่ง อาจารย์ 1  ระดับ 3  โรงเรียนบ้านกุดตาดำ อำเภอโนนไทย 
                                  จังหวัด นครราชสีมา
                พ.ศ. 2531    อาจารย์ 1  ระดับ 4   โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท  อำเภอ ไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์
                พ.ศ. 2533    อาจารย์ 2  ระดับ 5   โรงเรียนไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง
                พ.ศ. 2535    อาจารย์ 2  ระดับ 5    โรงเรียนวัดไชโย    อำเภอไชโย   จังหวัดอ่างทอง
                ปัจจุบัน        ตำแหน่ง ครู คศ.3  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
                                   อำเภอ เมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
               
        เกียรติประวัติในการได้รับรางวัล
                1. ปีการศึกษา  2554  รางวัลคุรุสภา  ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง   เพื่อส่งผลงานไปพิจารณา
       คัดเลือกผลงานในระดับประเทศ และผ่านการคัดเลือก ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง จำนวนครู 15 คน สำนักงานเลขาธิการ
       คุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  (โดยได้รับการประเมิน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองไปแล้ว  เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน
       2554 ซึ่งอยู่ในระหว่างรอผลการคัดเลือกในระดับประเทศประเภทครู จำนวน 5 คน เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี
       2554
)
                2.ปีการศึกษา  2554  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง  
                3.ปีการศึกษา  2554  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
        อ่างทอง
                4.ปีการศึกษา  2553  ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  นำเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดกระบวน
        การเรียนรู้  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับภาคกลาง  เพื่อนำไปเสนองานระดับชาติ
                5.ปีการศึกษา  2549 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูดีในดวงใจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
        พื้นฐาน (สพฐ.)
                6.ปีการศึกษา  2546 ครูต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้    ของสำนักงานคณะกรรมการ
        การศึกษาขั้นพื้นฐาน
                7. ปีการศึกษา  2546 ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวภายในประเทศ  รางวัลข้าราชการที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น
        ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(สพฐ.)
                8. ปีการศึกษา  2545 ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ  สาขาคณิตศาสตร์  ของสำนักงานคณะกรรมการการประถม
        ศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
                9.ปีการศึกษา  2545 ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีศรีประถมอ่างทอง ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
         ปี 2545
              10.ปีการศึกษา  2543  ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบ  สาขาคณิตศาสตร์  ของสำนักงานคณะกรรมการ
         การศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)
              11. การศึกษา  2543  ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษาดีเด่น   รางวัลคุรุสภา  ระดับจังหวัด 
              12.ปีการศึกษา  2537  ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น   เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ
              13.เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้รับรางวัลในระดับประเทศ 
         ตั้งแต่ปีการศึกษา  2543 – 2553  ดังนี้
                    ปีการศึกษา  2543   ได้รับรางวัลที่ 2  ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ   งาน 20  ปี  สปช.
               โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง  คุณยายคนเก่ง
                    ปีการศึกษา 2545 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ   ของราชภัฎ
               พระนคร   โครงงานคณิตศาสตร์  เรื่อง  ขายโจ๊กไปได้สวย...ด้วยมือป้า
                    ปีการศึกษา  2545 ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ   ของสถาบัน
               พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง  ขายโจ๊กไปได้สวย...ด้วยมือป้า
                    ปีการศึกษา 2550  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
               ปี 2550  ภาคกลางและภาคตะวันออก  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงงาน
               คณิตศาสตร์  เรื่อง  คณิตคิดพอเพียง
...สู่ชีวิตที่มั่นคง
                    ปีการศึกษา 2552  ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรม
               นักเรียน  ปี 2552  ภาคกลางและภาคตะวันออก  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               โครงงานคณิตศาสตร์  เรื่อง  ฝ่าวิกฤต...พิชิตโจทย์ปัญหา
                    ปีการศึกษา 2553  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
               ปี 2553  ภาคกลางและภาคตะวันออก  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงงานคณิตศาสตร์
               เรื่อง  เทคนิคการคิดทางคณิตศาสตร์

               14. ได้รับคัดเลือกบทวีดีทัศน์การสอคณิตศาสตร์จาก สสวท.  จำนวน 4 เรื่อง พร้อมทั้ง สสวท. มาถ่ายทำ
          การสอนของนางสุวรรณา จุ้ยทอง ที่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  ได้แก่  ๑) ต้นไม้มีมุม  ๒)เทคนิคการคิดคำนวณ
          ของคุณยาย  ๓) การสอนโจทย์ปัญหาจากชุมชน  ๔) การสอนร้อยละจากแผ่นโฆษณา  เพื่อนำไปเผยแพร่ในโทรทัศน์
          ETV  ซึ่งปัจจุบันเทปบันทึกการสอนยังออกอากาศทางโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง
               15.ได้รับคัดเลือกข้าราชการครูที่มีความมุ่งมั่น  มานะ  เสียสละ  ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับ
          นักเรียนสามารถนำเป็นแบบอย่างได้โดยนำภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ในสารคดี ชุด“ครูดีที่หนูรัก ” 
          ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ นำภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 
          ในสารคดี ชุด  “ ครูดีที่หนูรัก ”  และได้ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2545  ณ สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 9
          อ.ส.ม.ท. สามารถเป็นแบบอย่างได้ให้กับครูทั่วไป  และได้เทปบันทึกไว้สอนนักเรียนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี