!!!สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ::::: ยินดีต้อนรับ !!!!!!!!

     
                         
      นางสุวัณนา     ทัดเทียม   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง      ประวัติส่วนตัว
 
            เกิดเมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2495 ที่ตำบลบางโคล่  อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร (พ.ศ. 2535 บิดามารดา
ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นบุตร นายสุชา   นางสุรีย์   ชาประเสริฐ
     วันรับราชการ 
วันที่  2  มิถุนายน  2520
     วันครบเกษียณอายุราชการ 
วันที่ 30 กันยายน 2555

        วุฒิการศึกษา
         -
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3) โรงเรียนไตรรัตน์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
            -  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
            -  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ,คหกรรมศาสตร์
               วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
            -  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
               กรุงเทพมหานคร
            -  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
               กรุงเทพมหานคร
            -  สัมฤทธิบัตร การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
         ครอบครัว
    คู่สมรส     นายสุนทร     ทัดเทียม     ข้าราชการบำนาญ
        บุตร     1. นายณรงค์อรรจน์     ทัดเทียม 
       2. นายภูมินันท์      ทัดเทียม
 
         ประสบการณ์
              การทำงาน
                    - ครู โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2520 – 2525
                    - ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพธิ์ทอง พ.ศ.2525 – 2539

                    - ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2539 – 2546
                    - ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง พ.ศ.2546 – 2553

                    - ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
              การศึกษาดูงานต่างประเทศ
                    - พ.ศ.2531 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
                    - พ.ศ.2532 ศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  และร่วมประชุมสภาครูอาเซียน ณ
                       STU ประเทศสิงคโปร์

                    - พ.ศ.2554 ศึกษาดูงานการจัดห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน,ร่วมงานไต้หวันบุ๊คส์แฟร์ ณ กรุงไทเป
                      สาธารณรัฐไต้หวัน

              ผลงานดีเด่นระดับชาติ
                    -  พ.ศ. 2532 ศึกษานิเทศก์ดีเด่น ปีทองแห่งการนิเทศ สปช.
                    -  พ.ศ. 2539 บุคลากรดีเด่น (ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ
                    -  พ.ศ. 2545 ครูเกียรติยศ (Teacher Award) สาขานิเทศการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
              ผลงานดีเด่นระดับจังหวัด
                    -  พ.ศ. 2538 ศึกษานิเทศก์ ขยายโอกาสทางการศึกษาดีเด่น
                    -  พ.ศ. 2554 รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554 ประเภทศึกษานิเทศก์
                    -  พ.ศ. 2554 รางวัลหนึ่งแสนครูดี สาขาศึกษานิเทศก์
              ผลงานทางวิชาการ
                    งานวิจัย
                            - กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
                               (พ.ศ. 2538)
                            - รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง(พ.ศ.2551)
                            - การนิเทศและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.6 โดยใช้หน่วยการเรียนรู้
                               อิงมาตรฐานที่เน้นทักษะการคิด: กรณีศึกษา โรงเรียนในกลุ่มจินดามณี
                   เอกสารทางวิชาการ
                            - คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน (พ.ศ. 2538)
                            - การจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2544)
                            - การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 4MAT (พ.ศ. 2545)
                            - การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ (พ.ศ. 2546)
                            - การพัฒนาการอ่าน ( พ.ศ. 2548)
                            - แบบฝึกทักษะการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน – การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
                              เล่ม 1 อักษรหรรษาเล่ม 2  ภาษาพาเพลิน (พ.ศ. 2550)
                            - คู่มือครู : การสอนอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์
                              และเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( พ.ศ. 2551)
                            - แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( พ.ศ. 2552)
                            - การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ( พ.ศ. 2552)
                            - การสอนคิดโดยใช้ผังกราฟฟิก (พ.ศ. 2553)
                            - การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                              ( พ.ศ. 2554)
                   บทความทางวิชาการ
                            - การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลภาษาไทย
                            - การวิจันในชั้นเรียน
                            - การสอนโดยโครงงาน
                            - การหาคุณภาพนวัตกรรมทางการศึกษา
                            - การสอนคิดด้วยนิทาน
                            - การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
                            - การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
                            - เทคนิคการจัดการเรียนรู้
                            - พหุปัญญา
                            - การจัดทำโครงสร้างรายวิชา
                            - การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (รูปแบบของแผนและการประเมินแผน)
                            - การสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน
                            - การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
                            - การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล
                            - การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Backward Design
                            - การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
                            - แฟ้มสะสมผลงาน : Portfolio
                            - ความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
                            - ตัวอย่างเครื่องมือวัดผลด้านความรู้ ตามตัวชี้วัด วิชาภาษาไทย
                    ผลงานที่ภาคภูมิใจ
                           
 - ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทน ข้าราชการครู ในคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด (กปจ.อ่างทอง)
                           
 - ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
                               ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ( อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง)
                            - 
การพัฒนาครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ ครูเกียรติยศ)
                           
 - การจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริม/พัฒนาเพื่อองค์การ
                            - การได้รับคัดเลือกเป็นคณะทำงานสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาภาษาไทย ในระดับชาติ
                               ของ สทศ.สพฐ.
                            - เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือและเป็นกรรมการดำเนินการตรวจสอบวัดระดับความสามารถใน
                              การใช้ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ( Competency  Test ) ของสำนักทดสอบทางการศึกษา
                              กระทรวงศึกษาธิการ
                            - เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
                            - เป็นกรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ
                            - การพัฒนาครูสอนภาษาไทยและการสร้างเครือข่ายครูภาษาไทย ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
                              โดยใช้ E – Mail
         เทคนิคการนิเทศที่ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ
                     การนิเทศแบบ Direct Sell และเทคนิคการสอนแนะ ( Coaching)
         หลักในการทำงาน
                      งาน คือ ชีวิต  หน้าที่และเกียรติยศ  ทำงานอย่างมีชีวิตชีวา ตามหน้าที่และเต็มความสามารถ โดยศึกษา
คิด ทดลองทำ ก่อนนำเสนอ....เสมอ


         

         
                                

                               การใช้เทคนิคการนิเทศเพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน


                                                                                                                                                  นางสุวัณนา   ทัดเทียม
                                                                                                                                        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                                                                                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

            ใช้เทคนิค  Direct Sell  และเทคนิคการสอนแนะ (Coaching)  ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างถาวร
เทคนิค  Direct Sell  การนิเทศเพื่อพัฒนาครูเป็นรายบุคคล  โดยสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้นิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง
             หลักการสำคัญ
                   ๑.  ผู้นิเทศเป็นผู้ใกล้ชิด  และเข้าใจปัญหาของผู้รับการนิเทศ
                   ๒.  นิเทศในเรื่องที่เป็นปัญหาและความต้องการของผู้รับการนิเทศ
                   ๓.  การนำเสนอตัวอย่างสื่อ  นวัตกรรม  ตลอดจนการสาธิตเป็นกิจกรรมสำคัญที่ผู้นิเทศพึงกระทำ
                   ๔.  ผู้รับการนิเทศ  เป็นผู้นิเทศได้โดยมีผู้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
                   ๕.  ผู้นิเทศจากภายนอกเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญในการสนับสนุนให้มีผู้นิเทศภายใน

           จุดประสงค์
               
เพื่อให้คณะครูร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่แนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ได้  อย่างถาวร
          แนวดำเนินการ
               เทคนิค  Direct Sell  มีแนวดำเนินการ  ดังนี้
               ๑.   จัดรูปแบบการจัดระบบ  Direct Sell  ดังแผนภูมิที่ ๑
                  ๒.  ดำเนินงานตามขั้นตอนของการนิเทศจากภายนอก  ดังแผนภูมิที่ ๒
                  ๓.  ดำเนินงานตามขั้นตอนของการนิเทศภายใน  ดังแผนภูมิที่ ๓
                  ๔.  ประเมินการดำเนินงานของผู้นิเทศแต่ละคน  โดยศึกษาจาก
                        ๔.๑  การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้  และความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ
                        ๔.๒  นักเรียนปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้
                  ๕.  ผู้รับการนิเทศกลายเป็นผู้นิเทศ  โดยหาผู้รับการนิเทศตามรูปแบบระบบ  Direct Sell
            รูปแบบการจัดระบบ  Direct Sell
                  เทคนิค  Direct Sell  เริ่มจากการสนับสนุนโดยผู้นิเทศจากภายนอก  (ศึกษานิเทศก์)  และมีแนวคิดบนพื้นฐานที่ว่า  โรงเรียน
ได้จัดให้มีคณะผู้นิเทศภายในโรงเรียนแล้ว  คณะดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  ดังนั้น 
การจัดระบบจึงมีลักษณะดังแผนภูมิที่ ๑
                ข้อควรคำนึง
                   การนำเทคนิค  Direct Sell  ไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ  จะต้องคำนึงถึง  ดังนี้
                      ๑.   ผู้นิเทศภายในต้องพัฒนาตนเองให้สามารถเป็นแบบอย่างได้
                      ๒.   การเลือกผู้นิเทศควรเป็นเพื่อที่สามารถพูดคุยและร่วมพัฒนางานได้
                      ๓.  มีรางวัล  สำหรับผู้นิเทศที่ประสบผลสำเร็จ  ซึ่งในที่นี้  หมายถึงผู้ที่สามารถพัฒนางานของตนเอง และช่วยเพื่อน 
                            (ผู้รับการนิเทศ)  พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                      ๔.  ผู้นิเทศจากภายนอก (ศึกษานิเทศก์) ควรติดตาม  สนับสนุน  และร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
                      ๕.  จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มความรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้เป็นระยะ
                       ๖.  สนับสนุนให้ทุกคนได้พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
          เทคนิคการสอนแนะ (Coaching Techniques)
                        เทคนิคการนิเทศแบบการสอนแนะ  เป็นการพัฒนาครูเป็นรายบุคคล  โดยมีพี่เลี้ยงหรือ  Coach  ช่วยแนะนำ  ซึ่งเหมาะ
อย่างยิ่งกับการนิเทศภายในโรงเรียน
           หลักการสำคัญ
                         ๑.  มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่สามารถเป็น  Coach  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในโรงเรียน
                         ๒.  วิธีการนิเทศเน้นการลงมือปฏิบัติร่วมกัน  Coach
                         ๓.  เน้นการนิเทศที่ผู้รับแรนิเทศเป็นศูนย์กลางโดย
                                  ๓.๑   คำนึงถึงความต้องการในการพัฒนาของผู้รับการนิเทศ
                                  ๓.๒  ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ  เฉพาะบุคคลของผู้รับการนิเทศ
                                  ๓.๓   บรรยากาศเป็นแบบกัลยาณมิตร
            จุดประสงค์
                          ๑.  เพื่อพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงาน/การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                          ๒.  เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน
             แนวดำเนินการ   ใช้ CQCD
                          ๑. C-Complement  เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  ผู้นิเทศควรแสดงความจริงใจ
ปราศจากอคติกับผู้รับการนิเทศ  ใช้ศิลปะในการทักทาย  เช่น  “ผม (ดิฉัน)  ช่วยอะไรได้บ้าง”  แทนการถามหาปัญหา  ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือเรื่องส่วนตัวบ้าง  ซึ่งจะเป็นการลดระยะเวลาในการสร้างสัมพันธภาพ

                     ๒. Q-Question  เป็นการใช้คำถามในที่นี้แบ่งเป็น  ๒  ลักษณะ  คือ  ลักษณะที่ ๑   การถาม หาจุดที่ต้องการพัฒนา 
ลักษณะที่  ๒  ถามหาเหตุผล  แต่มิใช่เป็นการถามให้จนมุม   เช่น

                                a  “ไม่ต้องกังวล  วิธีการที่ทำอยู่ก็เหมาะสมในระยะเวลาหนึ่ง  ลองคิดดูว่างานที่ทำไปแล้ว  หรือที่ทำอยู่มีส่วนใดที่ดี
                                      และมีส่วนใดที่ต้องการปรับปรุง”
                                b   “.........แสดงว่าจริงใจที่จะปรับปรุง ถ้าเช่นนั้นคิดว่า เพราะอะไร  จึงจะปรับปรุง”
                                c    “ถ้าต้องการให้นักเรียนเป็นอย่างนั้น  ลองคิดว่าเราจะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสม”
                          ๓.  C-Correct  เป็นการแนะนำ  แก้ไข  เพื่อปรับปรุง  นับว่าเป็นส่วนสำคัญของเทคนิค
ความสามารถของผู้นิเทศ  จึงเป็นเรื่องสำคัญ  เช่น  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ความสามารถในการใช้คำถามเพื่อให้เกิดประกาย
โครงงาน  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  วิชาใดวิชาหนึ่ง  ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง  เป็นต้น
                         ในแง่ของการนิเทศ  เมื่อเลือกวิธีใดที่จะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แล้ว  ควรกำหนดบทบาทของผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศให้ชัดเจน
                          ๔.  D-Demonstrate  การนำสื่อ / วิธีการ / นวัตกรรมที่เลือกแล้วลงมือปฏิบัติ  อาจจะดำเนินการโดย ผู้นิเทศ
เป็นผู้สาธิต  หรือ  “พาทำ”

            ข้อควรคำนึง
                  การนำเทคนิคการนิเทศแบบสอนแนะไปใช้ให้ได้ผล  มีข้อควรคำนึง  ดังนี้
                          ๑. ผู้นิเทศควรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่ง     
                          ๒. บรรยากาศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

              กิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในทุกระดับ  ทั้งในเขตพื้นที่
และต่างเขตพื้นที่  มีดังนี้
              ๑.  การพัฒนาครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนทุกแห่งให้สามารถจัดกิจกรรมและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
              ๒.  คัดเลือกโรงเรียนวัดถนน  อำเภอป่าโมก   เป็นโรงเรียนจัดห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ   และร่วมวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่
เริ่มโครงการ  จนโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดห้องสมุดมีชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  และโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
              ๓.  จัดกิจกรรมประกวดเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักการอ่าน  และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดมาตั้งแต่ปี  ๒๕๔๘   จนถึงปัจจุบัน  เป็นโครงการต่อเนื่อง  กิจกรรมประกอบด้วย
                     ๓.๑  การประกวดห้องสมุด  และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น (แบ่งตามขนาดโรงเรียน)
                     ๓.๒  การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และทุกชั้น
                     ๓.๓  การประกวดสื่อส่งเสริมการอ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น  ประกอบด้วย
                             ๑)  หนังสือส่งเสริมการอ่านที่ครูเป็นผู้แต่ง
                             ๒)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
                     ๓.๔  การประกวดยอดนักอ่าน   ประกอบด้วย  นักเรียน   ครู   ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
                     ๓.๕  คัดเลือกหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ชนะการประกวดในแต่ละปี  จัดพิมพ์เผยแพร่  เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการอ่าน
                             ให้โรงเรียนในสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                     ๓.๖  จัดพิมพ์เอกสารแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรม
                             ส่งเสริมนิสัยรัดการอ่าน
              โดยตั้งแต่ปี  ๒๕๔๘  ถึง  ๒๕๕๓   ได้จัดพิมพ์เอกสารเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่โรงเรียน
ในสังกัด  และผู้เกี่ยวข้อง  ดังนี้
               ๑. พ.ศ. ๒๕๔๘จัดทำเอกสาร “แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน”  ให้ทุกโรงเรียนนำไปใช้เป็นแนวทาในการแก้ปัญหา
ด้านการอ่าน  การวัดและประเมินผลการอ่าน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   จำนวน  ๕๐๐  เล่ม
               ๒. พ.ศ. ๒๕๔๘  จัดพิมพ์หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด”อ่านเสริมเพิ่มปัญญา” จำนวน  ๑๓  เล่ม   เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงเรียนใช้เป็นสื่อรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   จำนวน  ๕๐๐  ชุด   และจัดทำสื่อวีซีดี  รวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการอ่าน
๒๐๐  ชุดๆละ  ๒  แผ่น

             ๓. พ.ศ. ๒๕๕๑  จัดประกวดหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ครูเป็นผู้แต่ง  และคัดเลือกผลงานที่ชนะการ ประกวดจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่
ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยคัดเลือกจัดพิมพ์  จำนวน  ๒  ชุด   คือ  ชุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
เด็กอ่างทอง (เป็นร้อยแก้ว) จำนวน  ๕  เล่ม   และ ชุด “เรียงถ้อย  ร้อยคำ” (เป็นร้อยกรอง)  จำนวน  ๕  เล่ม  และจัดสรรให้โรงเรียน
ทุกโรงเรียนใช้เป็นสื่อส่งเสริมการอ่าน  จำนวน   ๓๐๐   ชุด
                
๔. พ.ศ.  ๒๕๕๑  จัดทำเอกสาร “กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การปฏิบัติสู่ความสำเร็จ”  ซึ่งเป็นการรวบรวมกิจกรรมที่เป็น
ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของโรงเรียนที่จัดกิกรรมประสบความสำเร็จ  เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัด   จำนวน   ๒๕๐  เล่ม
                 ๕.  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จัดประกวดหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ครูเป็นผู้แต่ง  และคัดเลือกผลงานที่ชนะการ ประกวดจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่
ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยคัดเลือกจัดพิมพ์  เป็นชุด “รักการอ่าน  สร้างสรรค์ปัญญา” จำนวน  ๗
เล่ม     จำนวน  ๓๐๐  ชุด

               ๖. พ.ศ.  ๒๕๕๓  จัดประกวดหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ครูเป็นผู้แต่ง  และคัดเลือกผลงานที่ชนะการประกวดจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่
ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยคัดเลือกจัดพิมพ์  เป็นชุด “ สร้างนิสัยรักการอ่าน ด้วยบท  ร้อยกรอง”
จำนวน  ๕  เล่ม    จำนวน   ๒๕๐  ชุด

               นอกจากนี้  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑   ได้ดำเนินการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  โดยใช้รูปแบบ CPO’Model 
ของ เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลย์ศรี   ในการประเมิน   และจัดทำเป็นเอกสารรายงานการประเมินโครงการ  ส่งเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะ เป็น  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม   ๒๕๕๑