!!!สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ::::: ยินดีต้อนรับ !!!!!!!!
<<< ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง >>>


e - learning

      

 •  ด้วยมารดาของ นายสมพิศ  ศุภพงษ์  อดีต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษาอ่างทอง  ได้เสียชีวิตและเจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่
  วันที่ ๒๔ - ๒๘  เมษายน ๒๕๕๗ กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๒๙ เมษายน
  ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดโพธิ์เงิน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 •  การคัดเลือกผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก์และ
  สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ
  ประจำปี พ.ศ. 2557  รายละเอียด
 •  การเข้าดูข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 คลิก
 • ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรม
  ประเพณีไทยวันสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผอ.สพป.อ่างทอง ในวันศุกร์ที่ ๑๑ เม.ย.๕๗
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สพป.อ่างทอง
 •  เรียน...ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน   รายละเอียด
  เรื่อง...แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ตามแผนปฎิบัติประจำปี ๒๕๕๗
 •  ใหนักเรียนรายงานข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา ในเว็บรับนักเรียน
  ปี ๒๕๕๗ หากมีปัญหาติดต่อ โทร ๐๘๑-๗๙๔๓๖๒๕ (จิตรลดา)
 • โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
  อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (รายละเอียด)
 • การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับประเทศ
  ของ สพฐ.รุ่นที่ ๓ (รายละเอียด)
 •  เอกสารแบบกรอกข้อมูลและหลักเกณฑ์ทุนการศึกษา
  สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร  รายละเอียด
 •  เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน เรื่อง...ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
  อาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ <รายละเอียด>
 • เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน เรื่อง...ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในวาระ
  ครบรอบ ๑๒ ปี TO BE NUMBER ONE <รายละเอียด>
 •  สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวด ชิงถ้วย
  พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล
  www.nacc.go.th
 •  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญส่งผลงาน ประกวด
  วาดภาพหัวข้อ "วัคซีนกับความมั่นคงด้านสุขภาพแบบยั่งยืนของคนไทย" รายละเอียด
 •   รายชื่อผู้รับประโยชน์การประกันชีวิตกลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง รายละเอียด
 •  อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
  เรื่อง...การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่ตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อ่างทอง รายละเอียด
 •    นักเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ
  อันดับ 1 และอันดับ 2 จากการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรรมนักเรียน
  ระดับภาค กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63  ณ จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่
  24-26 ธันวาคม 2556  รายละเอียด
 •    ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากร
  ทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  รายละเอียด
 • รายงานการสังเคราะห์การดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมความมี
  จิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
  ของโรงเรียน
  สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
 
 

     สหวิชาดอทคอมเปรียบเสมือนห้องเรียนที่ครูและนักเรียนสามารถเข้ามา
ค้นคว้า ความรู้ซึ่งมีองค์ความรู้ครบ 8 กลุ่มสาระและอีกหนึ่งกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในแต่ละห้องเรียนจะได้พบกับองค์ความร้อันหลากหลาย  เช่น
สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ คำถามยอดฮิตที่นักเรียนส่วนใหญ่สนใจใคร่รู้ 
ข้อสอบคัดเลือกต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนที่ต้องการ
ศึกษาต่อและที่สำคัญ คือ บทความที่ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนได้ 

 

แฟ้มกำกับการประกัน
คุณภาพภายใน.......
อ่านต่อ
นายเสกสรรค์  อรรถยานันทน์

การนิเทศเยี่มยิ้ม
...อ่านต่อ
ศน.เสกสรรค์  อรรถยานันทน์

จำนวนกับตัวเลขใช้
ต่างกันอย่างไร.....
อ่านต่อ
นายเสกสรรค์  อรรถยานันทน์


การเขียนบทความทาง
วิชาการ...อ่านต่อ
ศน.สุวัณนา  ทัดเทียม
การจัดการเรียนรู้
....อ่านต่อ
ศน.สุวัณนา  ทัดเทียม

แนวทางการพัฒนา ร.ร.
ในเขตพื้นที่...อ่านต่อ
รองฯกัลยา   มาลัย

การหาคะแนนทีเฉลี่ย
.....อ่านต่อ
ศน.เสกสรรค์  อรรถยานันทน์

การพัฒนาการประกัน
คุณภาพ...อ่านต่อ
ศน.ณรงค์ สังข์สอาด

การเขียนรายงาน 
ด้าน ๓ .... อ่านต่อ
ศน.เสกสรรค์  อรรถยานันทน์


คำถามชวนให้คิดกับ
คำพูด ทางบวก อ่านต่อ

รูปแบบการพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นางกัลยา  มาลัย อ่านต่อ
 
โรงเรียนดีศรีตำบล ปีงบประมาณ 2555
     โรงเรียนวัดบ้านป่า        โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง       โรงเรียนวัดงิ้วราย
      โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ     โรงเรียนวัดวันอุทิศ      โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
                                       โรงเรียนวัดบ้านแก
โครงการโรงเรียนหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
( โรงเรียนดีประจำอำเภอ )
อำเภอเมือง โรงเรียนวัดรุ้ง
อำเภอโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
อำเภอแสวงหา โรงเรียนวัดศรีบัวทอง
ระบบ Internet แบบสัญญาณจานดาวเทียม ขัดข้อง
โทรแจ้งเลขหมาย ๐ ๓๕๖๑ ๒๓๑๕


นายเพชรรัตน์   นิ่มพันธุ์

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง 

 • ครั้งที่ 1/2557
 • ครั้งที่ 2/2557
 • ครั้งที่ 3/2557
 • ครั้งที่ 4/2557

สารานุกรม
ไทย
สำหรับเยาวชน
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ถ.เทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
Tel.0-3561-1371, 0-3561-2191, 0-3561-1995  e - mail สพป.อ่างทอง :: atg@obec.go.th   e - mail: kiss_2512@hotmail.com โทร.0-3561-1371
mixed martial arts
Free Web Counter
visitors